Мобилно меню
Общи условия

Общи условия

 

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта Varnae.bg. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ВАРНА Е / Varnae.bg, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта само за лични/нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта и Varnae.bg. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта Varnae.bg. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта Varnae.bg, наричан занапред в този документ “сайта”, единствено за лични/нетърговски цели.

 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Потребител” – всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта Varnae.bg.

“Услуга/и” на сайта включват:

• Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

• Получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Партньор” – всяко лице, с което Varnae.bg се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“Директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са защитени според действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Право на използване на части или цели материали от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че:

• За печатни издания, радиостанции и телевизии - бъде посочен източникът;

• За интернет сайтове и страници - бъде добавен линк към www.varnae.bg, или линк към конкретната статия от типа https://www.varnae.bg/категория/статия;

• Поставянето на линкове към материали във Varnae.bg е свободно.

 

IV. Конфиденциалност

Varnae.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.

Защита на данните

Използването на този сайт е възможно без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт Ваши лични данни (име, имейл адрес и др.), това винаги се прави на доброволни начала. Вашите лични данни ще бъдат съхранени и използвани в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. Varnae.bg  защитава неприкосновеността на Вашите лични данни и няма да ги продава, отдава под наем или предоставя по друг начин на разположение на трети страни.

Varnae.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Varnae.bg на следния адрес: 9000 Варна, ул. Генерал Колев 54, етаж 5, офис 19 или на email за контакти: info@varnae.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на имейл абонамента.

 

V. Ограничаване на отговорността

Varnae.bg прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайтът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Varnae.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Сайтът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Сайтът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Varnae.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация

Сайтът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация и абонамент.

Услугите са:

Потребителите имат възможност да получат достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил и се абонират за електронното издание.

При регистрация, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

Сайтът си запазва правото да прецени дали да удовлетвори регистрацията за абонамент на потребителя, която по своя преценка счита за неприемливя, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

• Абонаментът за електронното издание е на базата на абонаментни планове, съставени от седмични, месечни и годишни бюлетини.

• Препоръчването/споделянето на статия от сайта, също изисква наличието на потребителски профил в някоя от следните социални мрежи: Facebook, Twitter или Linkedin.

• Уебсайтът на Varnae.bg използва услугите и инструментите на Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашият IP адрес), се изпраща към сървър на Google и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта. Също така Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове.

Повече информация за технологията, използвана от Google може, да бъде намерена в www.google.com/analytics.

 

VII. Промени

Varnae.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.01.2023 г.

За осъществяване на кореспонденция със сайта, относно Общите условия, моля да използвате следните контакти: контактна форма или info@varnae.bg