Мобилно меню

Агенция за закрила на детето обяви конкурс за лого

Всяко дете, на възраст от 11 до 16 години, може да изпрати своето творческо предложение до 30 юни, за лого на Националната телефонна линия за деца
Агенция за закрила на детето обяви конкурс за лого

Петнадесет години след отварянето на Националната телефонна линия за деца 116 111, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обяви национален детски конкурс за изработване на лого на линията и чат приложението към нея.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е денонощна и предоставя възможност информация и консултация от обучени психолози. При данни за риск за дете,  незабавно се сезират органите за закрила на детето, в чийто обхват се намира то за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Агенцията проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето. От началото на годината, на тел. 116 111 са приети почти 9500 обаждания.

Участие в конкурса за лого може да вземе всяко дете (само с 1 предложение) на възраст от 11 до 16 години, като авторите имат пълна свобода на действие в изработването на логото, включително дигитална графика, рисунка с пастели и др. Това изискването е съобразено с факта, че именно деца на такава възраст най-често се обаждат на телефонната линия или пишат в чата, обясни пред БНР психологът Георги Иванов, експерт в ДАЗД.

Детските творби може да бъдат изпращани:

  • По Български пощи за сметка на ДАЗД до 30 юни 2024 г.
    Адресът на получателя е: гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 за ДАЗД
  • По електронна поща: logo116111@sacp.government.bg.

Изпратеното предложение трябва задължително да е придружено с кратка информация, която да съдържа трите имена и възраст на детето, име на родител/лице, полагащо грижи за него, адрес за кореспонденция, телефон за връзка с тях, както и декларация от родителя, че е съгласен детето да участва в конкурса и логото да бъде използвано единствено в кампании/материали на Националната телефонна линия за деца 116 111 и чата към нея.

Победителите в конкурса ще бъдат определени от специална комисия през месец септември. Освен много атрактивни награди за участващите деца, сред които лаптоп, мобилен телефон и др. Спечелилото лого ще бъде отпечатвано на информационните материали на ДАЗД. Всяко дете, на възраст от 11 до 16 години, може да изпрати своето творческо предложение до 30 юни, за лого на Националната телефонна линия за деца. Награждаването ще стане през месец октомври тази година.

2024 © Варна е

Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование
Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата и семействата по проект „Силен старт“ на МОН. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта са включени градини и училища от всички области на страната, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %.

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Предстои одобрените образователни институции да заявят в кои конкретни дейности ще участват, като се очаква първите да стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. Наетите педагогически и непедагогически специалисти вече осигуряват обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие.

2024 © Варна е / снимки: Пресцентър Министерство на образованието и науката