Мобилно меню

Над 6 700 са семейните фирми във Варна

Около 26 700 са заетите във фамилен бизнес лица в областта
Над 6 700 са семейните фирми във Варна

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

През 2022 г. 6 750 са активните предприятия в област Варна, които декларират, че бизнесът им е семеен. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 85, или с 1.3%, а в сравнение с 2015 г. намаляват с 584, или с 8 %, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. на територията на област Варна функционират 6.4% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на трето място. Преди нея са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия) и Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) относителен дял на активните фамилни предприятия.

През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Варна е 26 625, или 6.9% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой намалява с 457, или с 1.7%, а в сравнение с 2015 г. - с 2 167, или 7.5%.

Варна е трета сред областите с най-голям относителен дял на заетите в активните фамилни предприятия. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.7%.

2023 © Варна е
Още по темата: Варна Търговия Бизнес
Още по темата: Варна Търговия Бизнес

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е