Мобилно меню

Над милиард и половина евро са чуждестранните инвестиции в област Варна

Най-значителни са направените чуждестранни инвестиции в промишлеността и операциите с недвижими имоти на територията на областта, най-мащабни са те в общините Девня и Варна
Над милиард и половина евро са чуждестранните инвестиции в област Варна
86

1548 милиона евро са преките чуждестранни инвестиции, направени в нефинансовия сектор в област Варна през 2021 година, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 811, 3 млн. евро. Следват сектор "Операции с недвижими имоти" - 285,9 млн.евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 273,6 млн.евро и сектор "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" - 102,1 млн.евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор "Операции с недвижими имоти", като относителният им дял нараства с 2,4 пункта в сравнение с предходната година и достига 18,5%.

Увеличава се и относителният дял на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността с 0,6 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 0,3 процентни пункта.

Същевременно намалява относителният дял на преките чуждестранни инвестиции в секторите "Строителство", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" и "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" с по 1,1 процентни пункта в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. област Варна се нарежда на пето място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5,5% и съответно 68,2% за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Девня със 740 млн. евро, следвана от община Варна със 713 500 000 млн. евро. Двете общини заедно формират 93,9% от общия обем на преки чуждестранни инвестиции в областта.

2023 © Варна е

За поредна година: Кредитният рейтинг на община Варна е стабилен

Общината няма просрочени задължения, регистрира се ръст, както на данъчните, така и на неданъчните приходи, а обобщението е, че финансовото състояние е много добро
За поредна година: Кредитният рейтинг на община Варна е стабилен
37

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди на свое заседание кредитния рейтинг на Община Варна. Според оценката, както дългосрочната, така и краткосрочната перспектива е стабилна.

Решението е взето след обстойна дискусия по измененията в състоянието на общината за петгодишен период и оценка на всички фактори, определящи рейтинга. Стабилната перспектива към рейтингите на община Варна отразява очакването за устойчиво финансово развитие, въпреки несигурната външна среда, съобщи днес кметът Иван Портних. Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

При обсъждането са били поставени акценти върху благоприятната динамика на основни финансови показатели (включително продължаващата липса на просрочени задължения), в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка. Било е обърнато внимание и на по-значимите инфраструктурни проекти и начините за финансирането им.

В доклада, който е публикуван на сайта на БАКР, е изтъкнато, че нетният паричен поток е положителен и чувствително по-голям спрямо предходните години. При собствените приходи е налице повишение от 7.9%, обусловено както от данъчните, така и от неданъчните приходи.

За поредна година община Варна не отчита просрочени задължения и се характеризира с много добро финансово състояние.

2023 © Варна е