Мобилно меню

Обединяват туризъм, култура и иновации във Варна

За първи път трите ресорни министерства си сътрудничат с местната власт в лицето на Община Варна за създаване на нов продукт
Обединяват туризъм, култура и иновации във Варна

Работна среща за обсъждане на възможностите за съвместно развитие на иновации, туризъм и култура бе проведена във Варна по инициатива на кмета Иван Портних. В нея се включиха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, министърът на туризма Зарица Динкова и  зам.-министърът на културата Виктор Стоянов.

Министър Стойчева подчерта, че за първи път трите министерства си сътрудничат с местната власт в лицето на Община Варна за създаване на нов продукт и ребрандиране на Варна и на България като желана дестинация за иновации, с добавени стойност чрез ключови сектори като култура, творчески индустрии и историческо наследство.

"Подкрепяме Варна, както и някоя от другите общини, които ще се включат в мрежата от иновационни долини, защото имат потенциала да представят културата като ключов елемент за развитието на местните икономики и общества", подчерта министър Стойчева.

По думите й до края на годината ще стартира процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027. Един от приоритетите на програмата е подкрепа и развитие на творческите индустрии, за финансиране ще могат да кандидатстват и стартъпи.

Заместник министърът на културата Виктор Стоянов подчерта, че дълго време министерствата са работили "на парче", затова приветства идеята на Министерството на иновациите и растежа за връщането на културата като индустрия с добавена стойност.

На втора за деня работна среща, с представители на ИКТ Клъстер Варна, министрите Милена Стойчева и Виктор Стоянов, обсъдиха нужната институционална подкрепа за развитието на "Дълбоко Технологичен Иновационен Порт Варна" (Varna Deep Tech Innovation Port), както и някои актуални предложения от ИКТ Клъстер Варна. Срещата се състоя в Икономически университет - Варна.

2023 © Варна е / снимки: Пресцентър Община Варнам; ИКТ Клъстер Варна

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е