Мобилно меню

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е

Министърът на икономиката: Варна ще има стратегическо значение след влизането ни в Шенген

Създаването и развитието на Индустриалната зона в областта беше повод за визитата на Богдан Богданов
Министърът на икономиката: Варна ще има стратегическо значение след влизането ни в Шенген

Варна и регионът ще придобият стратегическо значение след влизането ни в Шенгенското пространство, заради възможностите, които предлага с морския и с въздушен транспорт, със ЖП мрежа и с магистрала Хемус, която вече е приоритет за правителството. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов по време на работно посещение във Варна, при което се срещна с кмета Благомир Коцев и областния управител Андрияна Андреева. 

Отличното познаване на местния бизнес, на потенциала на фирмите в региона и на перспективите пред тях е в основата на икономическото развитие на областта и на общините в нея, отбеляза той.

Министърът коментира и новите икономически възможности пред региона след месец март, когато отпада контролът на въздушните и морските граници с държавите от Шенгенското пространство.

„Ние трябва да материализираме този факт, защото той ни позволява да гарантираме сигурност и стабилност в региона, а това означава сигурност и стабилност за развитието на успешен бизнес и за привличането на инвестиции“.

Конкретен повод за неговата визита във Варна е създаването и развитието на Индустриална зона. Вече се водят разговори за терените, на които е възможно да функционира първата зона. Този проект ще трябва да премине и  през обособяването на местно инвестиционно звено (Звено за слединвестиционно обслужване). Това няма да е тежка административна структура, а по-скоро ограничен кръг от експерти, които познават в детайли всеки бизнес отрасъл, фирмите и техните възможности. Това ще са хората, които ще презентират местния бизнес, ще водят преговори и разговори за привличане нови инвеститори. 

Министър Богданов намира, че успешното партньорство между държавата в лицето на „Националната компания Индустриални зони“, Областна администрация и местните общини, които трябва да имат пряк интерес от развитието на зоните, ще позволи разгръщането на техния потенциал и до привличането на чуждестранни инвестиции. 

Министерството на икономиката ще разработи Инвестиционен портал, който ще позволи пряката и по-ефективна комуникация между всички държавни институции, местната власт и бизнеса и ще предостави възможност да бъдат обучени експертите, които ще влязат в Звената за слединвестиционно обслужване

2024 © Варна е / снимка: Министерство на Икономиката и Индустрията