Мобилно меню

Ръст на разходите за дълготрайни активи отчитат във Варна

Общият им размер за 2022-ра е малко над милиард и половина
Ръст на разходите за дълготрайни активи отчитат във Варна

През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 535.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 444.5 млн. лв., следван от сектора на индустрията (с изкл. на строителството) с 335.2 млн. лева. През 2022 г. тези сектори заедно формират 50.8% от общия обем разходи за ДМА.

Наблюдава се нарастване в структурата на разходите за ДМА в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 10.9 процентни пункта в сравнение с 2021 г., и спад в сектора на промишлеността с 3.3 процентни пункта.

През 2022 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на вложените средства за закупуване на земя намалява с 4% в сравнение с предходната година и достига 11.8%, направените инвестиции за машини, произведено оборудване и апаратура намаляват с 2.3 процентни пункта до 24.7%.

Същевременно вложените инвестиции в транспортни средства нарастват с 3.1 пункта, в сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 2.4 процентни пункта, а другите разходи се увеличават с 0.8 пункта, като формират съответно 19.0 и 32.5 и 12.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

2024 © Варна е

Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

В най-голям размер са те в промишлеността, следват недвижимите имоти
Област Варна е пета в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31 декември 2022 г. възлизат на 1.715 млрд. евро по текущи цени, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 830.4 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ - 311.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 308.4 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ - 113.9 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2022 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 2.6%. Увеличава се и относителният дял на ПЧИ в строителството с 0.5 процентни пункта и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 0.3 процентни пункта. Същевременно намалява относителният дял на ПЧИ в секторите „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 4.0 процентни пункта и „Операции с недвижими имоти“ с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. област Варна се нарежда на пето място в страната (след София (столица), Пловдив, Бургас и София) по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 5.8% и съответно 66 % за Североизточния район.

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Варна с 835.8 млн. евро, следвана от община Девня със 787.0 млн. евро. Двете общини заедно формират 94.6% от общия обем на ПЧИ в областта.

2024 © Варна е