Мобилно меню

Около 25% са младите лекари във Варна

Осигуреността с лекари в областта е по-висока от средната за страната
Около 25% са младите лекари във Варна

Към 31 декември 2022 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 732 легла, като в сравнение с предходната година броят на болниците остава непроменен, а леглата в тях се увеличават със 160, или с 6.2%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

В края на 2022 г. многопрофилните болници са 6 с 2 014 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 73.7% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници - от 60 до 1 290 легла.

Специализираните болници в област Варна са 10, от които 8 - за активно лечение с 448 легла и две - за рехабилитация с 270 легла.

Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2022 г. е 634.1 на 100 000 души от населението, при 848.5 на 100 000 души средно за страната.

Към 31 декември 2022 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 173 със 121 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година те намаляват с три (1.7%), а леглата в тях - с едно.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 71 със 113 легла, следвани от диагностично- консултативните центрове - 9 с 8 легла. Денталните центрове са 8, а медико-денталните центрове - 7.

Към други лечебни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология и други. В края на 2022 г. в област Варна те са 12 с 361 легла, като най- голям е броят на хосписите - 6 с 266 легла. В сравнение с 2021 г. броят на другите лечебни и здравни заведения намалява с едно, а легловият им фонд - с 21.7%.

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 354 лекари. Лекарите по дентална медицина са 672, като 464 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 967 от които 1 635 медицински сестри и 369 акушерки.

  • В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 077 лекари, 1 448 медицински специалисти по здравни грижи, от които 924 медицински сестри;
  • В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 901 лекари, 571 лекари по дентална медицина и 763 медицински специалисти по здравни грижи. Най- голям е делът на лекари, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (281 лекари) и работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ (275 лекари);
  • В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен трудов договор работят 376 лекари, 101 лекари по дентална медицина и 756 медицински специалисти по здравни грижи.

Към 31 декември 2022 г. разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и възраст е следното:

Мъжете са 907 (38.5%), жените - 1 447 (61.5%);

Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 621, или 26.4%;

Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 566, или 24.1%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 429, или 18.2%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 275, или 11.7% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология - 141 (6.0%), Акушерство и гинекология - 129 (5.5%), Спешна медицина - 128 (5.4%), Педиатрия - 127 (5.4%), Анестезиология и интензивно лечение - 124 (5.3%).

Осигуреността с лекари в края на 2022 г. за област Варна е 54.6 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (45.9 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.2 до 72.4 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (72.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.9) и Пловдив (55.3).

Осигуреността с лекари по дентална медицина е 15.6 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари - 6.4 на 10 000 души от населението.

2023 © Варна е

Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

За първи път от 12 години насам имаме ограничение на тези важни за варненци пера, подчерта общинският съветник
Д-р Лидия Маринова алармира: По-малко пари за здравеопазване и социални дейности са планирани в общинския бюджет

 

„През последните дванадесет години здравеопазването и социалните политики са били винаги сред приоритетите във всеки годишен бюджет на Община Варна. Всяка година средствата, заложени в тези две функции са били увеличавани. За първи път в предвидения за 2024 година бюджет имаме намаление“. За това алармира общински съветник и член на постоянните комисии „Здравеопазване“ и „Социални дейности“ в местния парламент д-р Лидия Маринова.

Намалени са средствата за помощи за граждани, нуждаещи се от подкрепа поради здравословни проблеми. За 2023 година са заделени 225 700 лева, а за 2024 - 188 337 лв. „Вярно е, че за миналата година не са изразходвани всичките средства, тъй като бюджетът на Община Варна беше рекордно закъснял и приет едва през септември. Така подадените през последните четири месеца молби ще се прибавят към молбите на желаещите през 2024 година и заложените средства ще се окажат крайно недостатъчни“, подчертава д-р Лидия Маринова. Броят на болните и нуждаещи се социално слаби хора се увеличава с всяка година. „Ще предложа увеличение на средствата с 40 000 лева, за да можем да подпомогнем, макар и с малки суми повече хора със здравословни проблеми“, съобщава д-р Лидия Маринова.

Аналогична е ситуацията и с помощите за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. От стартирането на ин витро програмата през 2014 година са се родили 207 деца, като само за 2023 те са 43. „Община Варна винаги е била сочена за пример с ангажираността си по този сериозен демографски проблем. Сумата за 2024 година е намалена със 125 000 лева. Ще предложа увеличение на средствата с поне 50 000 лева“ обръща внимание специалистът.

„Отрязани са 11 профилактични програми, по които Община Варна работи от години с оглед ранно откриване на социално  значими заболявания при деца и възрастни. През 2023 година с тях са обхванати 5339 лица,а през 2024 от тази възможност ще се възползват  наполовина - само 2646  нуждаещи се“, алармира още д-р Лидия Маринова.

Предвидени ли са средства за ремонт на втория етаж на ДКЦ 2 „Иван Рилски", в кв. ,,Аспарухово", пита още тя и подчертава, че според последните предписания на РЗИ-Варна, ако този ремонт не бъде осъществен до месец юни, предстои затваряне на това стратегическо за района лечебното заведение. 

В сферата ,,Социални дейности и жилищна политика" бюджетът за 2024 г. е намален с 6 милиона лева. „Въпреки че стандартите за заплащане на потребител в социалните услуги при държавно делегираните дейности е завишен със средно 10%. Не е предвидено увеличение на стандарта за заплащане за един потребител в социалните услуги с общинско финансиране. Как тези услуги ще се справят с увеличението на минималната заплата и необходимото увеличение на възнагражденията на специалистите, работещи в тях“, пита още Лидия Маринова и обръща внимание на факта, че все по-трудно е да се задържат кадрите в тази сфера, поради обидно ниското заплащане, въпреки трудната и отговорна работа. 

2024 © Варна е / снимка: Пресцентър ПП ГЕРБ - Варна