Мобилно меню

Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование
Близо 1500 детски градини и училища ще получат допълнително финансиране

Близо 1500 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование (66 % от всички в страната) са одобрени и могат да получат финансиране за реализиране на дейности в подкрепа на децата и семействата по проект „Силен старт“ на МОН. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

В проекта са включени градини и училища от всички области на страната, като в Габрово, Кюстендил, Ловеч, Силистра, Търговище, Ямбол активността е 100 %.

По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3 500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Предстои одобрените образователни институции да заявят в кои конкретни дейности ще участват, като се очаква първите да стартират най-късно до началото на учебната 2024/2025 година. Наетите педагогически и непедагогически специалисти вече осигуряват обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие.

2024 © Варна е / снимки: Пресцентър Министерство на образованието и науката

Над 2 500 варненчета посещават детски ясли

За тяхното отглеждане, възпитание и обучение отговарят 582 медицински и други специалисти
Над 2 500 варненчета посещават детски ясли

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 47 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 313 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 108, или с 4.9%, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

В градовете детските ясли са 44 с 2 249 места, а в селата - 3 с 64 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 5.4%, а тези в селата намаляват с 9.9%.

Към 31 декември 2023 г. осигуреността с места в област Варна е 19.1%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Плевен (26.5%), Благоевград (25.4%) и Габрово (24.3%)

През 2023 г. в детски ясли в област Варна са постъпили 2 356 деца, което е с 215, или с 10% повече в сравнение с 2022 година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 532 деца, от които момчетата са 1 325, а момичетата - 1 207. В сравнение с предходната година децата в детските ясли се увеличават със 132, или с 5.5%.

Обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна към 31.12.2023 г. е 20.9%, при 17.9% общо за страната. Най-висок е показателят за областите София (столица) (21.9%), Плевен (21.7%) и Благоевград (21.1%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2023 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.6%, а най-малък - на децата на 3-годишна възраст - 0.2%.

Към 31 декември 2023 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна работят 582 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 257, като 85.2% от тях са медицински сестри (219).

2024 © Варна е / снимка: Пресцентър Община Варна