Мобилно меню

Приемат заявления за финансови компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясла

Вижте какви са условията за кандидатстване
Приемат заявления за финансови компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясла

Започна подаването на заявления за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитаване и обучение на деца, които не са приети в ясли и яслени групи в общинските детски заведения във Варна, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“. Средствата ще се изплащат съгласно Постановление № 206 от 23.10.2023 г. на Министерски съвет.

Родителите, които имат право да получат средства за компенсиране на разходите им трябва едновременно да отговарят на следните условия:

1. детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;

2. детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. за отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

На компенсиране със средства от държавния бюджет подлежат направените от родителите разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако са спазени горепосочените условия и разходите са определени, като допустими.

Допустими разходи са:

1. разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група;

2. разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

Разходите по т. 2 са допустими, ако физическото лице, страна по договора за отглеждане, възпитание и обучение, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 или чл. 11, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.), т. е. физическото лице е медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер се назначава лице с професионална квалификация съответно "медицинска сестра", "акушерка" "лекарски асистент" или "фелдшер". или педагог с висше образование по специалност "Предучилищна педагогика".

Заявления за месеците юли, август и септември 2023 г. могат да се подават в срок до 10 работни дни след обнародване на наредбата в държавен вестник, т.е. до 10 ноември 2023г.

Родителите, които желаят да получат компенсиране при условията и по реда на Наредбата следва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето, през работните дни, както следва:

До 5-ти януари за периода 1-ви ноември – 31 декември на текущата година;

До 5-ти март за периода 1-ви януари – 28 февруари на текущата година;

До 5-ти май за периода 1-ви март – 30 април на текущата година;

До 5-ти юли за периода 1-ви май – 30 юни на текущата година;

До 5-ти септември за периода 1-ви юли – 31 август на текущата година;

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, до Кмета на Община Варна на гише в звеното за административно обслужване. Заявлението е по образец, съгласно Приложение №1 към Наредбата и може да го намерите на сайта на Община Варна, на адрес varna.bg/bg/755.

Към него се прилагат следните документи:

 За компенсиране на разходи за заплащане на такси по договори с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група

- Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група /прилага се оригинал, еднократно и при настъпили промени/; - Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

- Документ за банкова сметка

За компенсиране на разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и възпитание, сключени с физически лица:

- Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице /оригинал/;

- Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3-5 от Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

- Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата приета с Постановление № 206 на МС от 23.10.2023 г. за физическо лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „предучилищна педагогика“;

- Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

- Документ за банкова сметка

Повече информация:

Център за административно обслужване: адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43; електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg; работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване; за контакт: Дирекция „Здравеопазване“; тел. 052/820 239; 052/820 942

2023 © Варна е

За трето класиране: 289 са свободните места в детските градини във Варна

Те са в 32 общински детски градини, а системата за прием отваря на 25 юни
За трето класиране: 289 са свободните места в детските градини във Варна

 

289 свободни места са обявени за трето класиране в общинските детски градини. След анализ на данните от първите две класирания, както и възможностите на физическата среда в образователните институции и предвид социалната функция на детските градини, родителите ще имат възможност да подадат заявления за 289 места в 32 детски градини, от които 156 нови.

Така общият брой места в общинските детски градини ще достигне 2387.

Системата за прием отваря днес – 25 юни. В район "Приморски", където необходимостта е най-голяма, е разкрита нова група в ДГ "Дружба". Увеличен е броят на децата в група и в някои от градините в район "Одесос" и "Аспарухово", както и в ДГ "Иглика" във Виница. Желанието на родителите да запишат децата в най-близката детска градина по местоживеене води до неравномерното натоварване на групите и неравномерното използване на базата, например: в район "Аспарухово", в ДГ "Горска приказка" остават 18 свободни места, в район "Владислав Варненчик", в ДГ "Пламъче" – 39 свободни места, във филиала на ДГ "Теменужка" – 15 свободни места. Свободни места има и в населените места Звездица, Тополи, Константиново и Каменар.

Родителите, които желаят да се възползват от възможностите на "Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места" могат да кандидатстват за компенсация след приключване на третото класиране, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

2024 © Варна е