Мобилно меню

Близо 600 ефективни присъди във Варна през 2022-ра

Приключени са общо 1 509 дела за извършени престъпления на територията на областта
Близо 600 ефективни присъди във Варна през 2022-ра

През 2022 г. в област Варна са приключили делата за 1 509 извършени престъпления. От тях 598 са завършили с ефективно осъждане, 703 - с условно осъждане, 45 - с оправдаване, 13 - с прекратяване и 150 - с освобождаване от наказание, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1 301 извършени престъпления.

През 2022 г. в област Варна обвиняеми са били 1 407 лица. С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 545 лица, или 38.7% от общия брой на обвиняемите. Условно осъдени са 661 лица (47%). Освободени от наказателна отговорност са 154 обвиняеми (11%). Оправдани са 37 обвиняеми (2.6%). Прекратени са делата на 10 лица (0.7%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Варна през 2022 г. е 1 206. От тях осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 29 (2.4%).

Осъдените мъже в област Варна са 1 102, или 91.4%, а жените - 104 (8.6%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 години - съответно 31.6% за мъжете и 37.5% за жените. На второ място при мъжете е групата от 18 до 24 г. - 21.7%, а при жените групата от 40 до 49 г. - 25%.

През 2022 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 742, или 57% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 669, или 55.5% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 507, или 68.3% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 459 лица, или 68.6% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2022 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 322 извършени престъпления (24.8% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 335 лица, или 27.8% от общия брой на осъдените през 2022 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 78.9% относителен дял от престъпленията против собствеността и 19.5% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 254 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 267.

През 2022 г. са наказани 70 престъпления против личността (5.4% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 58 лица, или 4.8% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най- много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 32 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 33.

През 2022 г. са осъдени за извършването на: престъпления против стопанството - 42 лица (3.5%); документни престъпления - 33 лица (2.7% от всички осъдени); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 26 лица (2.2%); престъпления против брака, семейството и младежта - 18 лица (1.5%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 11 лица (0.9%); престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 9 лица (0.7%); престъпления против правата на гражданите - 5 лица (0.4%).

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2022 г. те са 978, или 81.1% от общия брой на осъдените лица. От тях най-много са лишените от свобода за срок до 6 месеца (62.2% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 25.1%. Наказанието пробация е наложено на 119 лица (9.9% от всички осъдени), глоба - на 104 лица (8.6%), а обществено порицание - на 5 лица (0.4%).

2023 © Варна е

Стартира кампания "За къде пътуваш", насочена срещу трафика на хора

Основната цел на инициативата е да увеличи осведомеността и чувствителността на обществото за рисковете от трафик на хора и трудова експлоатация
Стартира кампания "За къде пътуваш", насочена срещу трафика на хора

Община Варна, съвместно с Националната и Местната комисии за борба с трафика на  хора започва ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „За къде пътуваш“. Инициативата ще се проведе в дните 15 април – 31 май 2024 г. Партньори в кампанията са също дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Гранична полиция – Летище Варна и 12 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове, които участват със свои доброволци, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

Основна цел на кампанията е да постигне широк обществен отзвук и информираност  за  проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Инициативата „За къде пътуваш“ се стреми да увеличи осведомеността и чувствителността на обществото за рисковете от трафик и трудова експлоатация. В кампанията се търсят механизми за привличане вниманието на най-уязвимите в това отношение групи и предпазването им от злополучна трудова миграция. 

По време на инициативата доброволци от училищните превантивни клубове ще провеждат информационни сесии сред връстници.

2024 © Варна е