Мобилно меню

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е

От 1 юли: Нови цени на електроенергията в Североизточна България

Те бяха утвърдени от КЕВР
От 1 юли: Нови цени на електроенергията в Североизточна България

Съгласно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, от 1 юли 2024 влизат в сила нови цени на електроенергията в Североизточна България.

За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО цените са както следва:

дневна тарифа – 0,22362 лв./kWh,

нощна тарифа – 0,12657 лв./kWh, без ДДС.

Изчисленото средно намаление на база решението на КЕВР е 0.49%.

Във връзка с изменението на цените на електроенергията ЕНЕРГО-ПРО ще даде възможност за самоотчет на показанията на потребителите. Той не е задължителен, и в случай че не получи данни, компанията ще фактурира потреблението по регламентираната методика – пропорционално разпределение на отчетените количества на дните преди и след влязлата в сила промяна.

Изменението на цената ще бъде отразена еднократно във фактурите на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Всички платежни документи за отчетния период, включващ промяната, ще съдържат два подпериода – период по старите и период по новите цени. Броят дни по стара и нова цена ще бъде различен в зависимост от отчетния период на всеки клиент.

2024 © Варна е