Мобилно меню

Над 20 000 устройства за защита на птиците са монтирани в Североизточна България

Инвестицията на електроразпределителното дружество за предпазните устройства е на стойност 1,15 милиона лева
Над 20 000 устройства за защита на птиците са монтирани в Североизточна България

Близо 21 300 устройства за защита на птиците от различен тип са монтирани от ЕРП Север от началото на 2020 г. досега по мрежата в Североизточна България. Стойността на инвестираните от електроразпределителното дружество средства за предпазните устройства е 1,15 милиона лева. Сред основните приоритети в работата на ЕРП Север, наравно с качеството на предоставяната услуга, е безопасността за здравето на хората, живеещи в близост до електропроводните линии, служителите на компанията, птиците и животните, обитаващи електроснабдените райони. Инспекторите по безопасност в енергийното дружество са в постоянен контакт с РИОСВ и кметствата по места за координиране на дейностите за защита на птиците, които предпочитат електроразпределителните съоръжения за престой и гнездене.

От края на 2022 г. ЕРП Север в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира участието си в проект по програма LIFE на Европейския съюз. Инициативата, озаглавена „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“, е с основна цел предотвратяване на смъртността сред птиците, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи. Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, основно застрашени от изчезване и включени в различни списъци за опазването им. Обществената поръчка за доставка на птицезащитни устройства, обявена от ЕРП Север за целите на проекта, вече е в ход и след получаване на материалите ще започнат същинските дейности по обезопасяване на мрежата.

Участието на ЕРП Север в проекта е в унисон с провежданата до момента политика на компанията за опазване на живота и здравето на птиците в обслужваната територия. Проектът ще продължи 5 години и предвижда влагането на 3,3 млн лева за обезопасяване на 10 000 електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). За целта са подбрани 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях.

2023 © Варна е

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е