Мобилно меню

Над 20 000 устройства за защита на птиците са монтирани в Североизточна България

Инвестицията на електроразпределителното дружество за предпазните устройства е на стойност 1,15 милиона лева
Над 20 000 устройства за защита на птиците са монтирани в Североизточна България

Близо 21 300 устройства за защита на птиците от различен тип са монтирани от ЕРП Север от началото на 2020 г. досега по мрежата в Североизточна България. Стойността на инвестираните от електроразпределителното дружество средства за предпазните устройства е 1,15 милиона лева. Сред основните приоритети в работата на ЕРП Север, наравно с качеството на предоставяната услуга, е безопасността за здравето на хората, живеещи в близост до електропроводните линии, служителите на компанията, птиците и животните, обитаващи електроснабдените райони. Инспекторите по безопасност в енергийното дружество са в постоянен контакт с РИОСВ и кметствата по места за координиране на дейностите за защита на птиците, които предпочитат електроразпределителните съоръжения за престой и гнездене.

От края на 2022 г. ЕРП Север в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира участието си в проект по програма LIFE на Европейския съюз. Инициативата, озаглавена „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“, е с основна цел предотвратяване на смъртността сред птиците, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи. Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, основно застрашени от изчезване и включени в различни списъци за опазването им. Обществената поръчка за доставка на птицезащитни устройства, обявена от ЕРП Север за целите на проекта, вече е в ход и след получаване на материалите ще започнат същинските дейности по обезопасяване на мрежата.

Участието на ЕРП Север в проекта е в унисон с провежданата до момента политика на компанията за опазване на живота и здравето на птиците в обслужваната територия. Проектът ще продължи 5 години и предвижда влагането на 3,3 млн лева за обезопасяване на 10 000 електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). За целта са подбрани 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях.

2023 © Варна е

Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

С най-голям дял брутна добавена стойност е секторът на услугите
Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2022 година е 10 348 млн. лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8% в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

2024 © Варна е