Мобилно меню

Около 19 500 лв. е средната годишна заплата в област Варна за 2022 г.

Тя нараства с около 13% в сравнение с предходната година
Около 19 500 лв. е средната годишна заплата в област Варна за 2022 г.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 148 029 което представлява 6.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 2 537 души или с 1.7%. Увеличение се наблюдава в 12 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (16.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (9.6%) и

„Операции с недвижими имоти“ (8.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в 7 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ (60.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (8.5%) и „Строителство“ (6.7%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.6 и 12.5%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Варна заема трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) - 768.8 хил. и Пловдив - 223.4 хил., а най-малък в област Видин - 15.9 хиляди.

Средната брутна годишна работна заплата в област Варна за 2022 г. е 19 448 лв., при 21 242 лева средно за страната.

В сравнение с 2021 г. средната работна заплата в област Варна нараства с 13.1%, в обществения сектор - с 9.4%, а в частния сектор - с 14.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост“ - с 48.9%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 22.6% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 22.2%.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 35 337 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 30 210 лева „Добивна промишленост“ - 29 667.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13 913 лева; „Строителство“ - 15 073 лева и др. 

По размер на средната работна заплата за 2022 г. област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 29 698 лв., анай-ниско в област Благоевград - 13 833 лева.

2024 © Варна е
Още по темата: Заплата Пари Област Варна
Още по темата: Заплата Пари Област Варна

Стартира конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Целта е да символизират туристическия потенциал на дестинация Варна
Стартира конкурс за туристическо лого и слоган на Варна

Община Варна обяви конкурс за “Проект за концепция за графична визия на туристическо лого и слоган на Варна”. Конкурсът е за създаване на графична визия на туристическо лого и слоган, които да символизират туристическия потенциал на дестинация Варна с приложимост в различни комуникационни канали. Целта е утвърждаване на бранд "Варна" и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на туристическия пазар чрез изготвяне на концепция на графична визия на туристическо лого и слоган, които да асоциират визията на дестинацията, съобщават организаторите.

В конкурса имат право да участват всички пълнолетни български и чуждестранни граждани, в качеството си на физически и/или юридически лица, с изключение на лицата, участвали в изготвянето на конкурсната програма, членовете на комисията за оценяване на проектите, както и всички лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на комисията.

Основни изисквания са:

  • Проектите да са създадени специално за конкурса;
  • Проектите да са с авторски права на участника.

Участниците може да използват всички видове техники на изящните и приложни изкуства, както и дигитални техники по отношение на работния процес и графичната концепция. Всеки кандидат участва с 1 предложение за авторски и оригинален проект на лого и слоган в два варианта – български и английски, в предпочитаната от него техника. Проектът трябва да съдържа стилизирана информация за Варна, да асоциира текстово, графично и цветово туристическите дадености на дестинацията.

Графичният образ  на лого и слоган трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди и комуникационни канали).

Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват представата за Варна като морска туристическа дестинация с богато историческо наследство и културни традиции. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

Проектите задължително трябва да съдържат думата "Варна" (изписана с кирилица за варианта на български език) и "Varna" (изписана на латиница за варианта на английски език), допълват от Община Варна.

Наградата за участника заел първо място е в размер на 5 000 лева, класираните на второ и трето място, съответно 2 000 и 1 000 лв.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в конкурса е до 17:30 часа на 13 май 2024 г.
По-подробна информация, както и документация за участие можете да намерите ТУК.

2024 © Варна е