Мобилно меню

Средно по 105 литра вода на ден потребява всеки варненец

Потреблението в областта е близко до средното за страната
Средно по 105 литра вода на ден потребява всеки варненец

През 2022 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване. Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 99 л/ден. през 2021 г. на 105 л/ден. през 2022 година, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 103 литра средно на човек, което е най-високо за периода 2010 - 2022 година. Разпределението по области показва, че през 2022 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (125 л/чов./ден.) и Благоевград (122 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (72 л/чов./ден.), Търговище (72 л/чов./ден.) и Кърджали (79 л/чов./ден.).

През 2022 г. 1% от населението на област Варна е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода. Най-засегнати от режим на водоснабдяване (поради недостиг на вода) са били областите Ловеч - 24.9%, Търговище - 19.0%, Благоевград - 14.8% и Перник - 12.9%.

През 2022 г. 86.6% от населението на областта е свързано с обществена канализация, от които 86.1% са свързани с пречиствателни станции за отпадъчни води.

2024 © Варна е

Със 187 500 лв. финансират проекти за чиста околна среда във Варна

Одобрени са 18 екоинициативи на кметства и учебни заведения
Със 187 500 лв. финансират проекти за чиста околна среда във Варна

18 варненски проектни предложения на обща стойност 187 500 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания "Чиста околна среда 2024 г." и конкурса "Обичам природата и аз участвам", които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от европейските фондове. Това съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Финансиране в размер до 15 000 лв. ще получат седем проекта на общини и кметства от Област Варна - "Кът за отдих и спорт в с. Пчелник", Община Долни чифлик, "Изграждане на интерактивна зона за безопасност на движението в парк на ул. "Оборище", кв. Девня, гр. Девня“, "Кът за отдих и игри в центъра на с. Дръндар", Община Суворово, "Модернизация на зоната за отдих в с. Ветрино, Община Ветрино", "Здрав дух и здраво тяло в чиста околна среда, чрез озеленяване и изграждане на стрийт фитнес площадка за малки и големи в с. Разделна", Община Белослав, "Възстановяване и обновяване на детски кът в открит спортен комплекс" на Община Провадия и "Опазване на природата чрез спорт" на Община Вълчи дол.

Пет учебни заведения и един център за специална образователна подкрепа в областта ще получат до 7 500 лева, за да осъществят проектите си - "Зелен оазис в училищния двор" на Трета ПМГ "Академик Методий Попов", гр. Варна, "Обичам природата и аз участвам" на ОУ "Захари Стоянов", гр. Варна, "Залесяване и облагородяване на парково пространство в училищния двор на ОУ "Христо Ботев" на ОУ "Христо Ботев", с. Житница, Община Провадия, "Да живеем в хармония с природата" на СУ "Назъм Хикмет", с. Медовец, Община Дългопол, GREEN SPACE CLASSROOM на ВМГ "Св. Николай Чудотворец", гр. Варна и "Класна стая за занимания по интереси на открито" на Център за специална образователна подкрепа "Св. Св. Кирил и Методий", с. Кривня, Община Провадия.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати на пет детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ "Детелина", гр. Дългопол, ДГ №18 „Чайка“, гр. Варна, ДГ "Незабравка", с. Страшимирово, Община Белослав, ДГ "Щурче", с. Приселци, Община Аврен и ДГ №43 "Пинокио", гр. Варна.

Конкурсът в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда" е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

2024 © Варна е