Мобилно меню

Вълчи дол ще е домакин на първата среща между кметовете на общините в област Варна

Инициативата за регулярните срещи е на областната управа
Вълчи дол ще е домакин на първата среща между кметовете на общините в област Варна

В продължение на политиката за по-активна комуникация между общините и държавата от една страна и по-ефективно взаимодействие между общините в област Варна, днес областният управител професор Андрияна Андреева постави началото на нова традиция – всеки месец на ротационен принцип да се провежда работна среща с кметовете на общини.

На срещата в Областна администрация – Варна се отзоваха кметовете на Аксаково, Варна, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Долни Чифлик, Провадия и Суворово, които подкрепиха идеята за регулярни работни срещи, посветени на конкретни теми, проблеми и за обмяна на добър опит.

Това всъщност е и целта на всяка една от срещите, които ще се провеждат по график в 12-те общини. Кметовете от областта, които имат различен управленски опит ще могат да коментират актуални за техния регион теми и да обменят опит по решаването на проблеми или задачи, които стоят пред тях в краткосрочен или дългосрочен план.

Всяка една от тези срещи ще се планира предварително с дневен ред по теми, предложени от кметовете. За тях ще се търси и участието на експерти или представители на държавни институции, организации или ведомства, които имат пряка връзка с разрешаването на конкретни общински проблеми.

Първата дискусия днес очерта няколко общи проблеми, свързани с потребността да се подобри комуникацията на общините с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и с РИОСВ. Инфраструктурните проекти, които общините реализират се бавят с по 4-5 месеца именно заради влошената комуникация с тези институции. Общините ще настояват техните проекти да се движат по-бързо, за не се губят средства и време за реализирането им.

Темата със сметосъбирането, с нерегламентираните сметища и организацията на сметоизвозването също е общ проблем за общините от областта. Кратката обмяна на добра практика в тази област, представена от кметовете на общините Долни Чифлик и Бяла, подсказа необходимостта от по-широка дискусия и обмяна на опит, която кметовете ще осъществят в предстоящите си работни срещи.

Първият домакин на серията работни срещи между кметовете в област – Варна ще бъде община Вълчи дол, която има и нов кмет. Калоян Цветков покани своите колеги да гостуват във Вълчи дол на 9 февруари, предложи и тема за общата дискусия, посветена на проблема с бездомните животни. Кметът на Варна Благомир Коцев пое ангажимента да покани за тази среща представители на Областната дирекция по безопасност на храните, които имат пряко отношение към здравеопазването и хуманното отношение към животните.

Транспортната свързаност между населените места в големите общини се очертава като обща за общините и втора голяма тема на първата работна среща във Вълчи дол. За нея ще трябва да бъдат привлечени експерти от МРРБ и други ведомства, с пряко отношение към темата.

2024 © Варна е / снимка: Областна администрация – Варна

Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Увеличава се публиката на театрални представления и музикални събития
Близо 100 000 чужденци са посетили музеите във Варна през 2023-та

Към 31 декември 2023 г. в област Варна функционират 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток. През 2023 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 188 000 фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Цифровизирани са едва 5 882 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2023 г. са 205 000 и съпоставени с 2022 г. се увеличават с 22.2%. В дните със свободен вход са осъществени 17.6% от посещенията (36 хиляди).

Посещенията на чужденци се увеличават с 59.9% в сравнение с предходната година и достигат 94 000.

Общият персонал на музеите през 2023 г. е 434 души и се увеличава с 28.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. в действащите три театъра в област Варна са организирани 598 представления, посетени от 111 000 зрители, като спрямо 2022 г. представленията намаляват с 4.3%, докато посещенията се увеличават с 4.3%. Средният брой посетители на едно представление е 185 при 170 през 2022 година.

През 2023 г. в област Варна развиват дейност 5 музикални колектива. В сравнение с 2022 г. броят на представленията на тези колективи се увеличава със 166.7%, а на посещенията - с 50.2%.

През 2023 г. библиотеките с фонд над 200 000 библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 183 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като в структурата му с най-висок дял са книгите - 74.6% (882 хиляди).

Регистрираните читатели са 24 000, което е с 35.6% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 22.2% и достигат 160 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 209 хил. библиотечни единици.

В края на 2023 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 31. В сравнение с 2022 г, броят на кината и киноекраните остава непроменен. Мултиплексите са два и в тях са осъществени 77.7% от всички прожекции и 87.8% от посещенията.

През 2023 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 2.2%, а посещенията - с 16.1%. Прожектирани са 818 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 139 български, 328 европейски, 231 от САЩ и 120 от други страни.

През 2023 г. в област Варна функционират две регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, които са излъчили програми с обща продължителност 3.9 хил. часа.

2024 © Варна е