Мобилно меню

Близо 30% от разходите на варненци са за храна

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в област Варна намалява
Близо 30% от разходите на варненци са за храна

През 2022 г. домакинства в област Варна са изразходвали 9 862 лв. средно на лице, което е с 21.6% повече в сравнение с 2021 година. За периода 2013 - 2022 г. разходите на домакинствата се увеличават 2 пъти, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 86.3% през 2013 г. на 81.4% през 2022 година.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки в област Варна през 2022 г. са 2 912 лв., или с 21.7% повече спрямо 2021 г. и с 58.7% - в сравнение с 2013 година. 

Разходите за облекло и обувки през 2022 г. са 410 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 28.5%, а спрямо 2013 г. - 2.2 пъти. 

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 1 663 лева. Те нарастват с 16.6% в сравнение с 2021 г. и 2 пъти спрямо 2013 година. 

За здравеопазване през 2022 г. cа изразходвани 620 лв. - с 19.5% повече от 2021 г. и 2 пъти повече спрямо 2013 година. 

За транспорт и съобщения през 2022 г. са похарчени 1 155 лв., което е със 17.4% повече от 2021 г. и 2.3 пъти повече спрямо 2013 година. 

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2022 г. са 475 лева. В сравнение с 2021 г. те се увеличават с 55.2%, а спрямо 2013 г. - 1.7 пъти. 

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 429 лв. и се увеличават с 22.2% в сравнение с 2021 г., а спрямо 2013 г. нарастват 2.5 пъти.

През 2022 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е 29.5% и остава непроменен в сравнение с 2021 г. и намалява със 7.4 процентни пункта спрямо 2013 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява през 2022 г. спрямо 2021 г. с 0.8 процентни пункта, а в сравнение с 2013 г. се увеличава с 0.4 процентни пункта.

През 2022 г. делът на разходите за транспорт и съобщения е 11.7% от общия разход, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 г. и с 1.8 процентни пункта повече спрямо 2013 година.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 14.5% от общия разход през 2022 г., което е с 0.1 процентен пункт повече в сравнение с 2021 г., а увеличението спрямо 2013 г. е с 3 процентни пункта. 

През 2022 г. потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в област Варна намалява в сравнение с 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 10.9 кг, на зеленчуци - с 4.9 кг, на месо - с 4.2 кг, кисело мляко - с 2.7 кг и на яйца - със 17 броя. Увеличава се консумацията на месни произведения с 1.7 кг и на риба и рибни продукти с 1.6 килограма.

На годишна база намалява потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 41.7 на 34.6 л) и на цигари (от 792 на 684 броя).

2023 © Варна е

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е