Мобилно меню

Доходът от работна заплата във Варна е скочил с над 12% за година

Общият доход средно на лице от домакинство в областта през миналата година е 9 561 лв.
Доходът от работна заплата във Варна е скочил с над 12% за година

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 9 561 лв. и нараства с 18.5% спрямо 2021 година. За последните десет години (2013 - 2022 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Доходът от работна заплата в област Варна през 2022 г. е 5 697 лв. и се увеличава с 12.2% спрямо 2021 г. и 1.9 пъти в сравнение с 2013 година.

Доходите от пенсии през последната година са 2 566 лева. Те се увеличават с 40.7% спрямо 2021 г. и 2.3 пъти в сравнение с 2013 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 537 лв. и се увеличават с 18.5% спрямо 2021 г. и 2.3 пъти спрямо 2013 година.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 97 лв. и намалява 29.2% спрямо 2021 г. и с 19.8% в сравнение с 2013 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2022 г. са 96 лева. Те се увеличават с 45.5% спрямо 2021 г. и намаляват с 21.3% спрямо 2013 година.

В структурата на общия доход в област Варна с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2022 г. той е 59.6%, което е с 3.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 г. и с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо 2013 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 27.8% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2022 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 26.8%, който е с 4.2 процентни пункта повече спрямо 2021 г. и с 3.7 процентни пункта - спрямо 2013 година.

През 2022 г. относителния дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 5.6% и остава непроменен в сравнение с 2021 г. и нараства с 0.8 процентни пункта спрямо 2013 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 1 % през 2022 г. и намалява спрямо 2021 г. с 0.7 процентни пункта, а спрямо 2013 г. - с 1.5 процентни пункта.

2023 © Варна е

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е