Мобилно меню

Доходът от работна заплата във Варна е скочил с над 12% за година

Общият доход средно на лице от домакинство в областта през миналата година е 9 561 лв.
Доходът от работна заплата във Варна е скочил с над 12% за година

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 9 561 лв. и нараства с 18.5% спрямо 2021 година. За последните десет години (2013 - 2022 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Доходът от работна заплата в област Варна през 2022 г. е 5 697 лв. и се увеличава с 12.2% спрямо 2021 г. и 1.9 пъти в сравнение с 2013 година.

Доходите от пенсии през последната година са 2 566 лева. Те се увеличават с 40.7% спрямо 2021 г. и 2.3 пъти в сравнение с 2013 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 537 лв. и се увеличават с 18.5% спрямо 2021 г. и 2.3 пъти спрямо 2013 година.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 97 лв. и намалява 29.2% спрямо 2021 г. и с 19.8% в сравнение с 2013 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2022 г. са 96 лева. Те се увеличават с 45.5% спрямо 2021 г. и намаляват с 21.3% спрямо 2013 година.

В структурата на общия доход в област Варна с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2022 г. той е 59.6%, което е с 3.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 г. и с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо 2013 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 27.8% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2022 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 26.8%, който е с 4.2 процентни пункта повече спрямо 2021 г. и с 3.7 процентни пункта - спрямо 2013 година.

През 2022 г. относителния дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 5.6% и остава непроменен в сравнение с 2021 г. и нараства с 0.8 процентни пункта спрямо 2013 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 1 % през 2022 г. и намалява спрямо 2021 г. с 0.7 процентни пункта, а спрямо 2013 г. - с 1.5 процентни пункта.

2023 © Варна е

Област Варна е втора в страната по размер на средната месечна работна заплата

Тя е около 2000 лева
Област Варна е втора в страната по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2023 г. е 1 944 лв., за ноември - 1 988 лв. и за декември - 1 967 лева, сочат данни на Териториално статистическо бюро Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. - 1 966 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 2 900 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо трето тримесечие на 2023 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 15.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.3% и „Образование“ - със 7.9%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 914 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 225 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 694 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 468 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 525 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 15.0%, а в частния сектор - с 11.6%.

2024 © Варна е