Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по размер на средната месечна работна заплата

Най-високоплатени са заетите в сферата „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, най-ниско е регистрираното заплащане в „Хотелиерство и ресторантьорство“
Област Варна е трета в страната по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2023 г. е 1 833 лв., за май - 1 767 лв. и за юни - 1 772 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. - 1 790 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 697 лв. и София - 1 815 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 16.1%, „Добивна промишленост“ – с 12.2% и „Преработваща промишленост“ - с 12.1%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.3% спрямо второто тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 720 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 067 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 334 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 274 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 434 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 9.5%, а в частния сектор - с 16.1%.

2023 © Варна е

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е