Мобилно меню

Още придобивки за работещите в сферата на образованието във Варна

Те са гарантирани с подписването на анекс към Колективния трудов договор
Още придобивки за работещите в сферата на образованието във Варна

Увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал в образователните институции с не по-малко от 4%, допълнително възнаграждение за нощен труд за възпитатели и помощник възпитатели в общежития, и увеличаване на средствата за придобита квалификация по "Дефектология", за работа с деца със специални образователни потребности, са част от новите придобивки, договорени в подписания анекс към Общинския колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование за периода 2023-2025 година. За тях се договориха представителите на синдикалните и работодателските организации и Община Варна. Клаузите в КТД отчитат надграждане на анекса, подписан на национално ниво, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

От ресорната дирекция припомнят, че работните заплати за непедагогическия персонал за община Варна вече са увеличени с 10% от 01 януари 2023 година с увеличението на минималната работна заплата. В анекса към КТД се предвижда още сумата за работно облекло на работниците и служителите ще бъде увеличена, считано от 01януари 2024 г.

2023 © Варна е

Област Варна е втора в страната по размер на средната месечна работна заплата

Тя е около 2000 лева
Област Варна е втора в страната по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2023 г. е 1 944 лв., за ноември - 1 988 лв. и за декември - 1 967 лева, сочат данни на Териториално статистическо бюро Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. - 1 966 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 2 900 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо трето тримесечие на 2023 г. с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 15.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.3% и „Образование“ - със 7.9%.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 914 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 225 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 694 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 468 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 1 525 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор се увеличава с 15.0%, а в частния сектор - с 11.6%.

2024 © Варна е