Мобилно меню

Вече можем да плащаме местните данъци за 2023 година

Всеки, който предплати за цяла година до 30 април, ползва 5% отстъпка
Вече можем да плащаме местните данъци за 2023 година
748

Започна кампанията по плащане на местните данъци за 2023 година, съобщават от дирекция “Местни данъци” към Община Варна.

От днес - 20.02.2023 г., гражданите могат да платят задълженията си за данък сгради и такса смет. В община Варна няма промяна в размера на налозите от миналата година. Информация за размера на задълженията може да се получи на гише "Информация" в дирекция "Местни данъци"  бул. "Сливница" № 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски:

първата - до 30.06.2023 г.

втората -  до 31.10.2023 г.

До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2023 г., до 30.04.2023 г., до 31.07.2023 г. и до 31.10.2023 г.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция "Местни данъци" разположени на следните адреси:

  • бул. "Сливница" № 191 (сградата на Изчислителен център) работно време с граждани: 09.00 ч. - 17.30 ч.
  • бул. "Ген.Колев" № 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.
  • бул. "Осми Приморски полк" № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45 ч.; 12:00-12:30 ч.; 15:00-15:15 ч.
  • ул. "Народни будители" №2 (сградата на Район Аспарухово), работно време с граждани: 09.00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:00-15:15ч.
  • кв. "Виница", (сградата на Кметство Приморски), работно време с граждани: 9:00-17:00 ч. с почивки от 10:30-10:45ч.; 12:30-13:00ч.; 15:15-15:30ч.

В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";

С виртуален ПОС терминал чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията;

Централна Кооперативна Банка АД;

Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

Български Пощи ЕАД;

Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg);

Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);

По Интернет, чрез www.ePay.bg;

През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;

"ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНА, IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него; 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него; 44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него; 44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него; 44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея; 44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него; 44 28 00 Туристически данък; 44 65 00 Приходи от глоби и санкции; 44 80 13 Такси за притежаване на куче

2023 © Варна е

Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

На територията на областта по договори работят 148 000 души
Област Варна е втора по размер на средната месечна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2024 г. е 1 959 лв., за февруари - 1 971 лв. и за март - 2 078 лева. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. - 2 003 лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 3 037 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвърто тримесечие на 2023 г. с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ - с 16.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 15.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.1%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.6%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Административни и спомагателни дейности".

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 17.3%, а в частния сектор - със 17.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 820 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3 396 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 2 455 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 359 лева; "Други дейности" - 1 414 лева; "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 1 593 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148 000, по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 16.6%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.3% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 8.8% е регистрирано в дейност "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 17.7 и 13%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 0.6 хил., или с 0.4%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1.4 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 8% и др.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2024 г. спрямо края на март 2023 г. има в икономическата дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 0.8 хил., което в проценти е с 3.1%.

2024 © Варна е