Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по започнато строителство на нови сгради

169 разрешителни за строеж на жилищни сгради са издадени в областта през третото тримесечие на 2023 г.
Област Варна е трета в страната по започнато строителство на нови сгради

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 169 жилищни сгради с 933 жилища в тях и 87 919 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 80 други сгради с 43 388 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.2%, броят на жилищата в тях - с 53.5%, както и общата им застроена площ - с 53.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 6.7%, така и при разгънатата им застроена площ - със 78.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 6.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 41.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 35.5%. Нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно с 15.9 и 14.2%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 351 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив - с 344 броя и София - със 191 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 099 и Пловдив - 1 218.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 175 жилищни сгради с 890 жилища в тях и с 87 945 кв. м разгъната застроена площ и на 27 други сгради с 13 744 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 6.7%, но жилищата в тях са по-малко с 49.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 47.1%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 20.6%, а тяхната РЗП - с 66.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се намаляват с 23.6%, жилищата в тях - с 48.5%, както и общата им застроена площ - с 45.4%. Започнал е строежът на 27.0% по-малко други видове сгради, с 54.7% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: София (столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради и Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради.

2023 © Варна е

Най-много двустайни жилища се строят във Варна

174 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация през последното тримесечие на миналата година
Най-много двустайни жилища се строят във Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 174, а новопостроените жилища в тях са 1 390. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 3.9%, докато жилищата в тях се увеличават с 650, или с 87.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 84.5%, с тухлена - 12.1%, а с друга - 3.4%. 

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 267 сгради с 1 823 жилища и Пловдив - 230 сгради с 636 жилища.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.9%), следват тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 1.7%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 100.7 хил. кв. м, или с 52.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а
жилищната площ се увеличава с 64.6% и достига 74 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна намалява от 89 кв. м през четвъртото тримесечие на 2022 г. на 72.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Варна е втора сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Монтана - 71.1 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 227.8 кв. м и Габрово - 171.4 кв. метра.

2024 © Варна е