Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по започнато строителство на нови сгради

169 разрешителни за строеж на жилищни сгради са издадени в областта през третото тримесечие на 2023 г.
Област Варна е трета в страната по започнато строителство на нови сгради

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 169 жилищни сгради с 933 жилища в тях и 87 919 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 80 други сгради с 43 388 кв. м РЗП, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.2%, броят на жилищата в тях - с 53.5%, както и общата им застроена площ - с 53.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 6.7%, така и при разгънатата им застроена площ - със 78.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 6.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 41.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 35.5%. Нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП съответно с 15.9 и 14.2%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 351 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите Пловдив - с 344 броя и София - със 191 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 099 и Пловдив - 1 218.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 175 жилищни сгради с 890 жилища в тях и с 87 945 кв. м разгъната застроена площ и на 27 други сгради с 13 744 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 6.7%, но жилищата в тях са по-малко с 49.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 47.1%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 20.6%, а тяхната РЗП - с 66.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се намаляват с 23.6%, жилищата в тях - с 48.5%, както и общата им застроена площ - с 45.4%. Започнал е строежът на 27.0% по-малко други видове сгради, с 54.7% по-малка РЗП.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Преди нея са областите: София (столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради и Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради.

2023 © Варна е

Област Варна е пета в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище
Област Варна е пета в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

През третото тримесечие на 2023 г. в област Варна са въведени в експлоатация 129 новопостроени жилищни сгради, а жилища в тях са 567. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са със 7 по-малко, или с 5.1%, а жилищата в тях намаляват с 924, или с 62% съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 82.2%, с тухлена - 15.5%, а с друга - 2.3%.

Област Варна е на пето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) - 182 сгради с 1 413 жилища, Пловдив - 174 сгради с 548 жилища, Бургас - 136 сгради с 1 073 жилища и София - 136 сгради със 189 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.6%), следват тези с три стаи (27.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2023 г. в област Варна е 41 хил. кв. м, или с 62 % по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ намалява с 63.4% и достига 30.2 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна остава непроменена през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. - 72.3 кв. метра.

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Бургас - 61.7 кв. м, следвана от област Шумен - 63.7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 400 кв. м и Силистра - 278.4 кв. метра.

2023 © Варна е