Мобилно меню

Близо 90% от домакинствата във Варна имат интернет

Областта е на десето място в страната по този показател
Близо 90% от домакинствата във Варна имат интернет
62

 

87.7% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, сочат резултатите от проведено през 2022 година проучване. Резултатът е с 3,4% по-нисък, в сравнение с предходната година, отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Област Варна е на 10-о място в страната по този показател, първа е област София с 94,7%.

През 2022 г. 83.1% от лицата на възраст между 16 и 74 години в област Варна използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като мъжете са по-активни от жените - съответно 84% и 82,1%. В сравнение с предходната година е регистриран ръст от 1,9 процентни пункта в регулярното използване на интернет.

По този показател област Варна е на шесто място в страната. Първа е област София с 90,9%, при средна стойност за страната 79%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Варна от гледна точка на образователната им степен. Докато 97,7% от лицата с висше образование сърфират редовно в глобалната мрежа, то едва 62% от лицата с основно или по-ниско образование използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Редовно използващите интернет лица със средно образование са 82,7%.

През последните 12 месеца 30,7% от лицата в област Варна използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Областта изпреварва с 4,3 процентни пункта средната стойност за страната, която е 26,4% и заема четвърто място сред 28-те области. Най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услугите на административните органи и публичните институции в област Видин - 62,6%, а най-нисък в област Силистра - 3,9%.

2023 © Варна е
Още по темата: Варна Интернет
Още по темата: Варна Интернет

Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна

Целта е младите хора да могат свободно да използват новите технологии в работата си, което ще е от полза и за развитието на сектора
Софтуерни и дигитални специалисти ще обучават магистри по фармация в МУ-Варна
225

Договор за партньорство беше подписан между Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow. Съвместната работа в рамките на следващите 3 години ще бъде от полза за магистрите по програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията". Целта е да се постигне максимално добра и качествена подготовка на студентите, които след завършването си да са в състояние свободно да боравят с новите технологии и да ги прилагат за развитието на сферата, в която ще се реализират.

Медицинският университет във Варна и софтуерната компания Wollow са част от ИКТ Клъстер – Варна. Партньорството им е в съзвучие с основната цел на Клъстера, според която бизнес и университети си партнират активно, за да се обезпечат адекватно с подготвени кадри нуждите на пазара на труда. Друга от по-амбициозните цели на клъстера е Варна да се утвърди като разпознаваем регион за IT технологии, иновации и инвестиции. Партньорството между Wollow и Медицинският университет във Варна е гаранция, че много млади хора ще получат шанс да реализират професионалния си път в морската столица.

Ето какво споделя Ивелин Иванов, управител на Wollow:

Надяваме се и ще се радваме много, това да е поредното трайно сътрудничество, между пълноправните и асоциираните членове на ИКТ Клъстер – Варна. Реално и ползотворно сътрудничество между образователни, бизнес и професионални структури от морската столица на България. И благодарим за доверието.

Магистърската програма "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" на МУ-Варна, е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтичния сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка и е ориентирана към: интегриране на различни научни области във връзка с разработване и реализация на нови идеи, продукти, услуги и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите;успешно управление на иновационната и изследователска дейност.

Програмата осигурява професионални компетенции, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор по отношение на предприемачество и внедряване на иновации във връзка с реализация на научна идея, научен продукт и обекти на интелектуална собственост с приложение във фармацията; финансиране и прилагане на политики в областта на науката, технологиите и иновациите във фармацията; оценка и планиране на разработката на нови продукти и услуги; използване на съвременните информационни и дигитални технологии за събиране, организиране, анализиране и представяне на информация; осигуряване на добри практики (лабораторна, производствена и дистрибуторска); успешно управление на иновационната и изследователска дейност; интегриране на знания от различни научни области и реализиране на идея от прототип до продукт.

Обучението включва лекционни курсове, учебна практика в бизнес среда, дискусии, решаване на казуси и самостоятелна подготовка. Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Завършилите обучение студенти, придобиват професионалната квалификация "Мeниджър по трансфер на технологии и иновации във фармацията". Благодарение на получената диплома и усвоените в хода на обучението знания и умения, те биха могли да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти в сферата на фармацията. Те биха били полезни при управление на екипи за иновации и научноизследователски процеси. Завършилите програмата "Трансфер на технологии и иновации във фармацията" биха могли също успешно да стартират собствен бизнес.

Съвместната работа по образователната програма не е първата колаборация между Медицинския университет във Варна и софтуерната компания Wollow, както ВАРНА Е вече ви информира. През 2022 година беше реализиран съвместен образователен проект за студенти-първокурсници от факултета по фармация, който акцентира върху това, как използването на различни дигитални решения от студенти в МУ-Варна, може да направи занятията по-интересни и да изгради навици за употреба на приложни софтуерни инструменти и устройства. На финала на проекта, уеб базираната платформа беше дарена на Медицински университет – Варна от софтуерната компания, като идеята е тя да се използва от всички факултети и студенти в университета.

2023 © Варна е