Мобилно меню

Директна телефонна линия при кризисни ситуации, активира ЕНЕРГО-ПРО

Тя ще служи за подаване на сигнали от областните администрации и кметовете на населените места, които бедстват
Директна телефонна линия при кризисни ситуации, активира ЕНЕРГО-ПРО

Общи действия при кризисни ситуации обсъдиха областни управители от Североизточна България на среща в Плиска. Във форума се включиха и мениджъри от ЕНЕРГО-ПРО Варна и ЕРП Север.

По време на срещата бяха коментирани начини за взаимодействие и ефективно подпомагане с цел съкращаване на времето за отстраняване на възникнали аварии. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна Ангел Ангелов и Анжела Тонева дадоха своите предложения за подобряване на координацията и общите действия на отговорните институции при кризисни ситуации. Те изразиха увереност, че съгласуваните действия между електроразпределителното дружество и институциите ще спомогнат за навременното справяне с прекъснато електрозахранване в бедстващи райони. Като една от важните стъпки в тази посока ЕНЕРГО-ПРО ще активира директна телефонна линия за приоритетно свързване и за подаване на сигнали от страна на областните администрации и кметовете на населените места. Линията ще работи по време на кризисни ситуации.

„Направихме всичко възможно спрямо извънредните ситуации през ноември миналата година“, подчерта Ангел Ангелов по време на срещата. Това потвърдиха и областните управители. „Служителите ни работиха денонощно, пренасочихме екипи от по-малко засегнати територии, своевременно организирахме оборудване. Разбира се, съчувстваме на всички хора, които останаха по-дълго без електрозахранване. Въпреки това няма как да поддържаме целогодишно преоразмерени екипи заради ситуации, които се случват извънредно. Стриктно изпълняваме инвестиционните си задължения и дори планираме увеличение от 25% на инвестиционната ни програма за следващия регулаторен период дори и при несъответстващо на реалната инфлация в страната увеличение на цените на електроенергията“, допълни той.

Подчертано беше, че от съществено значение за бързата намеса на екипите на електроразпределителното дружество при аварии е осигуряването на достъп до съоръженията. При подобни случаи с масово продължително прекъсване на електрозахранването задължително е да се обяви бедствено положение от страна на местната власт в засегнатите райони, както и последваща ускорена мобилизация на техниката и екипите на АПИ при силен снеговалеж. Тези мерки ще допринесат за навременно достигане на екипите на ЕРП Север до отдалечени и труднодостъпни места и ще ограничи времето без ток в тях. Дружеството няма интерес да оставя потребителите без ток за дълго време и при наличие на условия за работа мобилизира екипите си и изпълнява стриктно лицензионните си задължения. Очакванията в тази връзка са АПИ да изгради инфраструктура, различна от черен път до всяко населено място, което ще спомогне за по-бързото възстановяване на електрозахранването в отдалечени малки населени места и махали.

Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО потвърди необходимостта от съдействие от кметовете и кметските наместници за събиране на актуална информация за точките без захранване след аварийни ситуации, обхващащи цялото населено място, и предоставянето ѝ на екипите на дружеството при започване на възстановяването на мрежа ниско напрежение след приоритетното възстановяване на схемата на захранване на средно напрежение. Съдействието на местната власт би съкратило значително времето за локализиране и отстраняване на аварии от екипите, което ще доведе и до по-бързо възстановяване на електрозахранването на клиентите. Регулярната поддръжка на уличното осветление в непосредствена близост до съоръженията на ЕРП Север е друг фактор, който би предотвратил допълнителни щети върху електроразпределителната мрежа.

Посочена беше и друга сфера за съдействие от страна на местната власт – урегулиране на вилните зони с цел по-бързо изграждане на нови мрежи и улесняване на обслужването им от електроразпределителното дружество. В този смисъл, наложително е провеждането в тези райони на подробни устройствени планове (ПУП) и общи устройствени планове (ОУП). За безпроблемната по-нататъшна работа по изграждането на нови съоръжения важно е да се продължат процедурно дейностите на Общините и след влизане в сила на един ПУП или ОУП.

Изискването за облекчен режим за изграждане на просеки в гористи местности беше поставено като тема, тъй като в редица случаи през последните месеци електроразпределителното дружество претърпя значителни щети по своите съоръжения, което доведе до значително удължаване на времето за отстраняване на авариите и предизвика неудобства за клиентите заради липсата на ток. Тук е необходима и корекция в законодателството по отношение на сервитутните зони, касаеща високата гориста растителност – в такива случаи за безопасната работа на мрежата е задължително разширяване на сервитутните зони с цел опазване целостта и гарантиране сигурната работа на съоръженията.

На срещата бяха коментирани предложения за актуализация на законодателството с цел ефективно управление възстановяването на мрежата след природни бедствия. Беше поставен въпросът за осигуряването на постоянен дежурен персонал в подстанциите на ЕСО по време на кризисни ситуации.

Срещата с институциите приключи с взаимен ангажимент за отчитане на направените предложения и продължаване на активното сътрудничество за справяне с бъдещи кризи.

2024 © Варна е / снимка: ЕНЕРГО-ПРО

Над 750 варненци получават здравни и социални грижи по домовете

Инициативата се удължава с още шест месеца и ще продължи до 3 януари 2025 година
Над 750 варненци получават здравни и социални грижи по домовете

Община Варна предоставя почасови мобилни здравни грижи и социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора. Към месец юни 2024 г. от услугите са се възползвали 756 потребители. Дейностите се реализират по проект "Грижа в дома в община Варна", осъществен по програма "Развитие на човешките ресурси".

Инициативата се удължава с още шест месеца и ще продължи до 3 януари 2025 година. Това стана възможно след сключено допълнително споразумение между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на проекта е 6,6 милиона лева, а средствата се предоставят безвъзмездно.

Екип от специалисти и помощен персонал предоставя комплекса от здравни и социални услуги в домашна среда. Те включват посещение от медицинска сестра, консултант по здравословно хранене, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник "социална работа". На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.

Желаещите да се възползват от социалните услуги могат да отправят молба по настоящ адрес. За целта е необходимо да се попълни Заявление-декларация (по образец), да се представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи.

Наборът от документи се подава на гише 14 в сградата на Общината.

Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера:

  • 0884 920 867;
  • 0882 244 349;
  • 0882 214 459;
  • 0885 600 779.
2024 © Варна е