Мобилно меню

С близо 21 млн. лева е ремонтирана електроразпределителната мрежа в област Варна през 2023 година

От енерго дружеството отчитат необходимостта от по-големи инвестиции в крайградските райони, които са по-привлекателни за живеене след ковид пандемията.
С близо 21 млн. лева е ремонтирана електроразпределителната мрежа в област Варна през 2023 година

През 2023 г. Електроразпределение Север е вложило близо 21 млн. лева в реконструкции и ремонт на мрежата в област Варна. Сред най-значимите обекти, изпълнени в морската столица от Регионален център Варна на дружеството, са подмяна на кабелна разпределителна уредба 10 kV в подстанция Чайка на стойност 2,3 млн. лева, както и изградени кабелни линии средно напрежение в града и реконструкция на мрежа ниско напрежение във вилните зони за 800 000 лева.

На територията на област Варна обновена през миналата година е електроразпределителната мрежа в село Куманово, размерът на инвестицията е 350 000 лева. Изградена е кабелна линия 0,4 kV в централна градска част на Провадия за 190 000 лева. Реконструкция на мрежата за 460 000 лева е извършена в Гроздьово, Изгрев, Разделна, Партизани, Суворово, Неофит Рилски. В много други населени места на областта е направена рехабилитация в отделни участъци и са подменени елементи от електроразпределителните съоръжения за подобряване на тяхната работа и предотвратяване на аварийни ситуации.

През последните години и особено вследствие на ковид пандемията е регистриран ръст на жителите на населените места и вилните зони в близост до Варна. ЕРП Север отчете необходимостта от по-мащабни извънредни инвестиции в тези райони с повишено потребление и реализира редица проекти за милиони левове в голяма част от тях с изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща мрежа. В някои места са срещнати трудности при изпълнението на предвидените дейности поради непроведена регулация на имотите и липсата на инфраструктура, което е изцяло в компетенциите на Общините. За належащата нужда от решаване на тези проблеми компанията е информирала своевременно представителите на местната власт. С цел поддържане на добро качество на услугата електроснабдяване, управителите поставиха темата за обсъждане на среща и с новия кмет на Варна Благомир Коцев, който се ангажира да започне работа по проблема с липсващите подробни устройствени планове (ПУП) във вилните зони и крайградските региони.

Ежегодно специалисти на ЕРП Север правят обход по места и проверка на мрежовите съоръжения, собственост на дружеството, след което експертен състав извършва оценка на състоянието им. На базата на експертната оценка се набелязват обектите с належаща нужда за включване в програмите за инвестиции и ремонт на електроразпределителното дружество. Целта на реализираните вложения в мрежата е осигуряване на качествено електроснабдяване на клиентите.

2024 © Варна е / снимка: архив Енерго-Про

Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

С най-голям дял брутна добавена стойност е секторът на услугите
Област Варна е четвърта в страната по реализиран брутен вътрешен продукт 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2022 година е 10 348 млн. лева, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток. Това нарежда област Варна на 4-то място в страната след областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 23.4%. Произведеният в областта БВП е 6.2% от общия за страната. На човек от населението се падат 24 007 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 9 198 млн. лв., което представлява 6.2% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът ѝ в номинално изражение се увеличава с 24.8%.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 6 612 млн. лв. и представлява 71.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.3 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 2 329 млн. лв. или 25.3%, което е с 1.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година.

Относителният дял на аграрния сектор намалява с 0.8% в сравнение с 2021 година. Той представлява 2.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 257 млн. лева.

2024 © Варна е