Мобилно меню

Близо 200 свободни работни места в сферата на образованието във Варна през септември

В областта през месеца са постъпили на работа над 630 безработни
Близо 200 свободни работни места в сферата на образованието във Варна през септември

На работа в област Варна през септември 2023 г. са постъпили 633 безработни лица. 98,74% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (625). През месеца в трудова заетост са устроени 88 младежи на възраст до 29 години, както и 38 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 539 работни места. На първичния пазар са обявени 536 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образование (188) и търговия (85) и хотелиерството и ресторантьорство (63). Следват административни и стопански дейности (59), преработваща промишленост (38), хуманно здравеопазване (24) и държавна администрация (17). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 3 работни места. 

Равнището на безработица във Варненска област през септември 2023 г. е 3% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 966, с 46 повече спрямо месец август на 2023 г. (5920). През текущия месец равнището на безработица  запазва нивото си от предходния месец. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през септември 2023 г. е 3078 – със 71 лица повече спрямо август 2023 г. (3 007). Равнището на безработица в града е 2%.

2023 © Варна е

60% от населението на Варна е в трудоспособна възраст

Над 430 000 са жителите на областта, повече са жените
60% от населението на Варна е в трудоспособна възраст

Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8% отбелязват от Териториално статистическо бюро Североизток.

Мъжете са 208 422 (48%), а жените - 225 769 (52%), или на 1 000 мъже се падат 1 083 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 93 402, или 21.5% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25%, а на мъжете - 17.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 63 973, или 14.7% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2022 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.2 процентни пункта.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2023 г. достига 43.8 години.

Променя се броят и относителният дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2023 г. е 262 057 души, или 60.4% от населението в областта, като мъжете са 134 986 души, а жените - 127 071 души.

Към края на 2023 г. над трудоспособна възраст са 103 464 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст - 68 670 души, или 15.8% от населението на областта.

Към 31.12.2023 г. в градовете на област Варна живеят 365 995 или 84.3%, а в селата - 68 196, или 15.7% от населението на областта.

Към края на 2023 г. населените места в област Варна са 159, от които 11 са градове и 148 - села.

Към края на годината няма населени места без население. В 13, или в 8.2% от населените места на областта живеят до 49 души.

В съответствие с административно-териториалното устройство област Варна е разделена на 12 общини. Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3 284 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Варна - 323 386 души (74.5%).

2024 © Варна е