Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по брой на работещите

Лицата, ангажирани с трудова заетост в областта са 219 хиляди
Област Варна е трета в страната по брой на работещите

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 219 хиляди, от които 119.4 хиляди. са мъже, а 99.6 хиляди са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г.
броят на заетите лица се увеличава с 0.7%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток. 

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 59.9% (при 53.9% за страната), съответно 68.8% за мъжете и 51.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.5 процентни пункта, като и при жените, и при мъжете има увеличение съответно с 1 и 0.2 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 212.1 хиляди, като 114.9 хиляди от тях са мъже, а 97.2 хиляди. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.4 хил., или с 0.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77.6%, съответно 83.9% за мъжете и 71.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът намалява с 0.7 процентни пункта, а при жените се увеличава с 1.2 процентни пункта.

2023 © Варна е

Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

В края на декември 2023-та, те са с 1.7% повече в сравнение с предходната година
Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2023 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 145.9 хиляди, сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 22.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 11 % и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.6% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.1 и 13.2%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.2 хил. и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 14.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.3%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2023 г. спрямо края на декември 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.4 хил., което в проценти е с 10.8%.

2024 © Варна е