Мобилно меню

Област Варна е трета в страната по брой на работещите

Лицата, ангажирани с трудова заетост в областта са 219 хиляди
Област Варна е трета в страната по брой на работещите

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 219 хиляди, от които 119.4 хиляди. са мъже, а 99.6 хиляди са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г.
броят на заетите лица се увеличава с 0.7%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток. 

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 59.9% (при 53.9% за страната), съответно 68.8% за мъжете и 51.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.5 процентни пункта, като и при жените, и при мъжете има увеличение съответно с 1 и 0.2 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на второ място след област София (столица).

През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 212.1 хиляди, като 114.9 хиляди от тях са мъже, а 97.2 хиляди. са жени. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.4 хил., или с 0.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 77.6%, съответно 83.9% за мъжете и 71.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът намалява с 0.7 процентни пункта, а при жените се увеличава с 1.2 процентни пункта.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е