Мобилно меню

Работещите в област Варна се увеличават

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и „Преработваща промишленост"
Работещите в област Варна се увеличават

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2023 г. се увеличават със 7500., или с 5.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат 154 800. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 71.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" – с 11.2% и "Административни и спомагателни дейности" - с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.0% е регистрирано в дейност "Операции с недвижими имоти".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Преработваща промишленост" - съответно 17.5 и 12.3%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Професионални дейности и научни изследвания" - с 1.2 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Професионални дейности и научни изследвания" - с 18.9%, "Операции с недвижими имоти" - с 8.5% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.0%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2023 г. спрямо края на юни 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.1 хил., което в проценти е с 8.1%.

2023 © Варна е

512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

Търсят се кадри в търговията, образованието, административните и стопански дейности, хотелиерството и ресторантьорството
512 свободни работни места са обявени в област Варна през октомври

На работа в област Варна през септември 2023 г. са постъпили 723 безработни лица. 94,32% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (682). През месеца в трудова заетост са устроени 107 младежи на възраст до 29 години, както и 53 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година), информират от Регионалната служба по заетостта във Варна.

През октомври 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 512 работни места. На първичния пазар са обявени 456 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата търговията (118), образованието (69), административни и стопански дейности (56) и хотелиерството и ресторантьорството (54). Следват преработваща промишленост (46), държавна управление (31) и хуманно здравеопазване (14). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 14 работни места, а по националните програми и мерки за заетост 42 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през октомври 2023 г. е 3,4%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 6 770, с 804 повече спрямо месец септември на 2023 г. (5966). През текущия месец равнището на безработица повишава нивото си спрямо предходния месец с 0,4 %. 

В град Варна броят на регистрираните безработни през октомври 2023 г. е 3473 – със 395 лица повече спрямо септември 2023 г. (3 078). Равнището на безработица в града е 2,3%, или с 0,3% повече спрямо предходния месец.

2023 © Варна е