Мобилно меню

Работещите в област Варна се увеличават

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и „Преработваща промишленост"
Работещите в област Варна се увеличават

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2023 г. се увеличават със 7500., или с 5.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат 154 800. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 71.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" – с 11.2% и "Административни и спомагателни дейности" - с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.0% е регистрирано в дейност "Операции с недвижими имоти".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Преработваща промишленост" - съответно 17.5 и 12.3%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Професионални дейности и научни изследвания" - с 1.2 хил. и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 0.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Професионални дейности и научни изследвания" - с 18.9%, "Операции с недвижими имоти" - с 8.5% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.0%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2023 г. спрямо края на юни 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.1 хил., което в проценти е с 8.1%.

2023 © Варна е

Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Резултатът е на база наблюдение на работната сила за първо тримесечие на 2024 г.
Област Варна е на първо място в страната по коефициент на трудова заетост

Общият брой на заетите лица в област Варна през първото тримесечие на 2024 г. е 225 400 души, от които 120 600 са мъже и 104 800 са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите се увеличава с 5.4%, съобщават  от Териториално статистическо бюро Североизток

Относителният дял на заетите лица от населението в областта на възраст 15 и повече навършени години е 61.1% (при 52.8% за страната), съответно 69.0% за мъжете и 54.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2.6 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 2.4 процентни пункта.

По коефициент на заетост област Варна е на първо място в страната, а по брой на заетите е на трето място след област София (столица) и област Пловдив.

През първото тримесечие на 2024 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 220 300, като 117 600  от тях са мъже, а 102 700 са жени. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 10 300, или с 4.9%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 79.8%, съответно 85.2% за мъжете и 74.5% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият коефициент е по-висок с 3.1 процентни пункта, като и при мъжете и при жените коефициентът нараства съответно с 3.1 и 3.3 процентни пункта.

Коефициент на заетост е относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2024 г. са използвани данни за населението на страната към 31.12.2023 година.

2024 © Варна е