Мобилно меню

След лятната заетост: Нараства броят на безработните във Варна

През август най-много свободни работни места в областта са обявени в сферите образование, хотелиерство и ресторантьорство и търговия
След лятната заетост: Нараства броят на безработните във Варна

На работа в област Варна през август 2023 г. са постъпили 465 безработни лица. 94,19% или 438 от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 82 младежи на възраст до 29 години, както и 28 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През август 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 770 работни места. На първичния пазар са обявени 755 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на образованието (194), хотелиерството и ресторантьорството (130) и търговията (110). Следват административни и стопански дейности (73), транспорт (65), строителство (42), преработваща промишленост (39) и производство (29). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 15 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през август 2023 г. е 3 % . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 920, със 127 повече спрямо месец юли на 2023 г. (5793). През текущия месец равнището на безработица се увеличава в сравнение с предходния (2,9%).

В град Варна броят на регистрираните безработни през август 2023 г. е 3007 – със 103 лица повече спрямо юли 2023 г. (2 904). Равнището на безработица в града е 2%.

2023 © Варна е

Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

В края на декември 2023-та, те са с 1.7% повече в сравнение с предходната година
Близо 146 000 са работещите по договори във Варна

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2023 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 145.9 хиляди, сочат предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 22.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 11 % и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.6% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.1 и 13.2%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.5 хил., или с 1.7% повече в сравнение с края на декември 2022 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.2 хил. и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 0.9 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 14.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 14.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.3%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2023 г. спрямо края на декември 2022 г. има в икономическата дейност „Строителство“ - с 1.4 хил., което в проценти е с 10.8%.

2024 © Варна е